1.Compete the adj a,c_l_. b,fr_ _n_l_. c,r_s_ _n_ _bl_.

1.Compete the adj
a,c_l_.
b,fr_ _n_l_.
c,r_s_ _n_ _bl_.

1 bình luận về “1.Compete the adj a,c_l_. b,fr_ _n_l_. c,r_s_ _n_ _bl_.”

  1. 1.Compete the adj
    a,cold /kəʊld/ : Lạnh lùng
    b,friendly. /ˈfrend.li/ : Thân thiện
    c, responsible /rɪˈspɒn.sə.bəl/ : Chịu trách nhiệm

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới