1. she usually goes to work BY BUS -> câu hỏi đảo: -> câu hỏi lựa chọn: -> câu hỏi đuôi: -> câu hỏi wh:

1. she usually goes to work BY BUS
-> câu hỏi đảo:
-> câu hỏi lựa chọn:
-> câu hỏi đuôi:
-> câu hỏi wh:

1 bình luận về “1. she usually goes to work BY BUS -> câu hỏi đảo: -> câu hỏi lựa chọn: -> câu hỏi đuôi: -> câu hỏi wh:”

 1. $\text{#LeePhuong}$
  $\text{Câu hỏi đảo : }$ How does she go to work 
  $\text{Câu hỏi lựa chọn : }$ Does she usually go to shool by bus ? – Yes, she does/No, she doesn’t …
  $\text{Câu hỏi đuôi : }$ She usually goes to work by bus,  doesn’t she  ?
  $\text{Câu hỏi wh : }$ Why does she usually go to work by bus

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới