1. she usually goes to work BY BUS -> câu hỏi đảo: -> câu hỏi lựa chọn: -> câu hỏi đuôi: -> câu hỏi wh:

1. she usually goes to work BY BUS
-> câu hỏi đảo:
-> câu hỏi lựa chọn:
-> câu hỏi đuôi:
-> câu hỏi wh:

1 bình luận về “1. she usually goes to work BY BUS -> câu hỏi đảo: -> câu hỏi lựa chọn: -> câu hỏi đuôi: -> câu hỏi wh:”

 1. 1. she usually goes to work BY BUS
  -> câu hỏi đảo: Does she usually go to work by bus?
  Cấu trúc câu hỏi đảo: trợ động từ+S+ V?
  -> câu hỏi lựa chọn: Does she prefer going to work by bus to car?
  Khi đặt câu hỏi lựa chọn, thường ta sẽ dùng động từ prefer (có nghĩa là thích hơn):
  Cấu trúc:
  Do you prefer X to Y? I prefer…… to…….
  -> câu hỏi đuôi:she usually goes to work by bus, doesn’t she?
  Câu hỏi đuôi: Trợ động từ+(not)+S?
  -> câu hỏi wh:How does she usually go to work?
  Cấu trúc câu hỏi về phương tiện: How+ trợ động từ+S+ V?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới