1.titanic/interesting/ever/seen/is/one/most/films/of/the/i/have/./

1.titanic/interesting/ever/seen/is/one/most/films/of/the/i/have/./

2 bình luận về “1.titanic/interesting/ever/seen/is/one/most/films/of/the/i/have/./”

 1. 1. Titanic/interesting/ever/seen/is/one/most/films/of/the/i/have/./
  -> Titanic is one of the most interesting films I have ever seen.
  @ Kiến thức :
  – This is the Superlative (…est/ most ADJ N) S +have/has+P2 
  – Tobe one of the + so sánh nhất + N nhiều + …. : một trong những 

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  => Titanic is one of the most interesting films I have ever seen.
  – Be one of the + dạng so sánh nhất + N (số nhiều đếm được) : Là một trong những
  – So sánh hơn : S1 + be + adj – er / more – adj + than + S2.
  – Interesting là tính từ dài (có hai âm tiết trở lên) -> Thêm more vào trước nó
  – Dịch: Titanic là một trong những bộ phim thú vị nhất mà tôi từng xem.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới