1. We usually play football in winter ____________ its cold. A. although B. because C. so D. but 2. Kien often ________

1. We usually play football in winter ____________ its cold.
A. although B. because C. so D. but
2. Kien often ________ his bike to visit his hometown.
A. drives B. flies C. rides D. goes
3. Its cold. The students __________ warm clothes.
A. wear B. wears C. wearing D. are wearing
4. Phuong is very good ________ English and History, but she doesnt like Maths much.
A. with B. for C. to D. at
5. The children look very ____________ while playing games during break time.
A. excite B. excited C. exciting D. excitement
6. Look! The girls are _________ rope in the playground.
A. dancing B. playing C. skipping D. doing
7. Did you see _____ people in the park today?
A. much B. some C. many D. few
8. Would you like _____ sugar with your coffee?
A. some B. any C. a D. little
9. I ______ forget my key, or I won’t get in.
A. must B. mustn’t C. should D. don’t have to

1 bình luận về “1. We usually play football in winter ____________ its cold. A. although B. because C. so D. but 2. Kien often ________”

 1. 1. A
  although: mặc dù
  câu này chọn theo nghĩa: Chúng tôi thường chơi đá bóng vào mùa đông mặc dù nó rất lạnh.
  2. C
  ride bike: đi xe đạp
  3. A
  Hiện tại đơn. Vì lạnh nên những học sinh mặc áo ấm.
  “The students” là chủ ngữ số nhiều nên V không chia.
  4. D
  good/bad at: giỏi/ không giỏi ở cái gì…
  5. B(adj-ed)
  Diễn tả cảm xúc của những đứa trẻ=> dùng tính từ đuôi “V-ed”
  6. C
  skipping rope: nhảy dây
  Thì HTTD: “Look!”
  7. C
  some + N số nhiều
  8. A
  9. B
  mustn’t: không được phép
  Tạm dịch: Tôi không được phép quên chìa khoá của tôi, hoặc là tôi sẽ không thể vào trong.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới