4. Would you like an apple or any apple juice? 5. A lot of my friends play soccer, but not much of them play tennis. 6. Look

4. Would you like an apple or any apple juice?
5. A lot of my friends play soccer, but not much of them play tennis.
6. Look! There friends is a beautiful bird flying in the sky.
7. The doctor says you should spend a little time to play video game.
8. Recycling start when we put rubbish such as empty bottles and cans in the recycling basket.
9. The trip to Da Nang is very wonder. I really like it.
10. Thats yourboss over there. Has he buy a new company recently?
tìm lỗi sainha nhanh lên ko cần ggiảithichs

1 bình luận về “4. Would you like an apple or any apple juice? 5. A lot of my friends play soccer, but not much of them play tennis. 6. Look”

 1. 4. Would you like an apple or any apple juice?=> some
  Bạn có muốn một quả táo hay 1 vài nước ép táo nào không?
  vì đây đc hiểu là câu đề nghị, lời mời nên ta dùng some dù đây là câu hỏi
  5. A lot of my friends play soccer, but not much of them play tennis=> many.
  Rất nhiều ng bạn của tôi chơi đá banh, nhưng nhiều trong số họ chơi quần vợt
  much dành cho danh từ số nhiều ko đếm đc, many thì dành cho danh từ số nhiều đếm đc “my friends, đc thay thế là them”
  6. Look! There friends is a beautiful bird flying in the sky.=> friend
  Nhìn kìa! Có 1 ng bạn là 1 con chim đẹp đang bay trên bầu trời
  vì is dành cho chủ từ số ít 
  7. The doctor says you should spend a little time to play video game.=> playing
  Bác sĩ nói bạn nên dành 1 ít thời gian chơi trò chơi điện tử
  ta có: S + spend + V-ing 
  8. Recycling start when we put rubbish such as empty bottles and cans in the recycling basket.=> starts
  Quá trình tái chế bắt đầu khi chúng ta bỏ rác như chai và lon rỗng vào giỏ tái chế
  vì đây là 1 cụm danh từ, mà cụm danh từ khi đứng đầu câu thì chia số ít, “thì hiện tại đơn”
  9. The trip to Da Nang is very wonder. I really like it.=> wonderful
  Chuyến đi tới Đà Nặng rất tuyệt vời
  và ta dịch wonder là thắc mắc, ko hợp lí nên ta thay từ wonderful là tuyệt vời
  10. Thats yourboss over there. Has he buy a new company recently?=>bought
  Đó là ông chủ của bạn đằng kia. Gần đây anh ấy có mua một công ty mới không?
  và đây là câu hiện tại hoàn thành nên công thức: câu hỏi: (?) Have/ Has + S + V3/ed +… ?- yes/no question
  _good luck_

  Trả lời

Viết một bình luận