5.The whole nation .. proud of you. A.will be B. are C. would be D. is 6.That . our gift to the school. A.be B. will b

5.The whole nation .. proud of you.
A.will be B. are C. would be D. is
6.That . our gift to the school.
A.be B. will be C. would be D. will have been

2 bình luận về “5.The whole nation .. proud of you. A.will be B. are C. would be D. is 6.That . our gift to the school. A.be B. will b”

 1. 5. A
  – to be proud of sb/sth : tự hào về điều gì
  – Khẳng định : S + will + V-inf …….
  6. B
  – Khẳng định : S + will + V-inf …….
  @ Kiến thức thì tương lai đơn :
  – Khẳng định : S + will + V-inf …….
  – Phủ định : S + will not + V-inf…….
  – Nghi vấn : Will + S + V-inf ?
  – Dấu hiệu : next , tomorrow , soon ,…..

  Trả lời
 2. $\text{Câu 5 Giải đáp : A will  be }$
  $\text{Dịch : cả nước tự hào về bạn}$
  $\text{Câu 6 Giải đáp: B will be}$
  Dịch: Đó sẽ là món quà của chúng tôi cho trường học.
  $\text{Mik gửi bn ạ}$
  $\text{~~No name}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới