7. Then we (see) ____________ a small grocery store. 20. We (think) ___________ the food was delicious. 31- (Be) ___________

7. Then we (see) ____________ a small grocery store.
20. We (think) ___________ the food was delicious.
31- (Be) _____________ It hot last week?
33- (Be) _____________ you a teacher two years ago? Yes, I (be) _____________
74. Last week, my uncle (drive) ____________ me to the school by his new car.
78. Our cat (catch) ____________a big mouse this morning.
86. She (become) ____________a doctor five years ago.
bn nào giải giúp mình với

2 bình luận về “7. Then we (see) ____________ a small grocery store. 20. We (think) ___________ the food was delicious. 31- (Be) ___________”

 1. Giải đáp:
  7, saw
  20, thought
  31, Was
  32, Were – was
  74, drove
  78, caught
  86, became
  Giải thích:
  Thì Quá khứ đơn:
  @ Động từ tobe :
  $(+)$ S + was / were 
  $(-)$ S + was / were + not
  $(?)$ Was / Were + S ?
  -> I / He / She / It / N (số ít) + was
  -> You / We / They / N (số nhiều) + were
  @ Động từ thường :
  $(+)$ S + V2 / V-ed
  $(-)$ S + didn’t + V
  $(?)$ Did + S + V ?
  => DHNB : yesterday, last, ago, in + thời gian trong QK, in the past …

  Trả lời
 2. Cấu trúc thì quá khứ đơn – động từ thường ( Không phân biệt chủ ngữ)
   (+) S + Ved / phân từ 2
  (-) S + did not + Vinf
  (?) Did + S + Vinf + O?
  – Cấu trúc với động từ tobe – (phân biệt chủ ngữ)
  (+) S + was /were + N/adj
  (-) S + was/were not + N/adj
  (?) Was/were + S + N/adj?
  he , she , it , I , danh từ số ít + was
  they , we , you , danh từ số nhiều + were
  ↓↓↓

  7-then-we-see-a-small-grocery-store-20-we-think-the-food-was-delicious-31-be

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới