Bài 4. Đặt các trạng từ chỉ tần suất vào vị trí đúng ở câu 6. My brother, Tony, is late for interview. (rarely) _____________

Bài 4. Đặt các trạng từ chỉ tần suất vào vị trí đúng ở câu
6. My brother, Tony, is late for interview. (rarely)
_________________________________________
7. He helps his father (always)
_________________________________________
8. How do you go shopping? (often)
_________________________________________
9. I dont do my homework after school (hardly)
_________________________________________
10. The school bus arrives at seven. (every day)
_________________________________________

2 bình luận về “Bài 4. Đặt các trạng từ chỉ tần suất vào vị trí đúng ở câu 6. My brother, Tony, is late for interview. (rarely) _____________”

 1. 6. My brother, Tony, is late for interview. (rarely)
  $\text{$\Rightarrow$ My brother, Tony, is rarely late for interview. }$
  7. He helps his father (always)
  $\text{$\Rightarrow$ He always helps his father }$
  8. How do you go shopping? (often)
  $\text{$\Rightarrow$ How often do you go shopping? }$
  9. I don’t do my homework after school (hardly)
  $\text{$\Rightarrow$ I hardly do my homework after school }$
  10. The school bus arrives at seven. (every day)
  $\text{$\Rightarrow$ The school bus arrives at seven every day.}$
  GT:
  +) Trạng từ tần suất đúng sau tobe và đứng trước động từ.
  +) Hardyly = don’t
  +) Every + thời gian (day, week, month) đứng cuối câu hoặc đầu câu trước dấu phẩy
  color[black][#ANGELRED]

  Trả lời
 2. 6, My brother, Tony, is rarely late for interview.
  7, He always helps his father.
  8, How often do you go shopping ?
  9, I hardly do my homewwork after school.
  10, The school bus arrives at seven every day.
  @ Giải thích :
  – Vị trí của trạng từ chỉ tần suất :
  + Sau 1 động từ tobe ( câu 6)
  + Trước 1 động từ thường ( câu 7)
  + Cấu trúc : How often + trợ động từ/tobe + S + V/.. ? : Hỏi về tần suất thực hiện hành động ( câu 8)
  + Hardly/seldom/never = not => Mang tính phủ định -> luôn được dùng trong câu khẳng định ( vì bản thân nó mang nghĩa phủ định). ( câu 9)
  + Every day thường đứng cuối câu hoặc đầu câu, chỉ tần suất :”hằng ngày” ( câu 10)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới