Cấu trúc thì HTĐ Cấu trúc thì TLTD

Cấu trúc thì HTĐ
Cấu trúc thì TLTD

2 bình luận về “Cấu trúc thì HTĐ Cấu trúc thì TLTD”

 1. Cấu trúc thì HTĐ:
  Form:
  (+) S + am/ is/ are + V(ing) ………
  (-) S + am not/ isn’t/ aren’t + V(ing) ………
  (?) Am/ is/ are + S + V(ing)……..?  – Yes, S +am/ is/ are
                                                        – No, S +am not/ isn’t/ aren’t
  (?) Wh – + am/ is/ are + S + V(ing)?
  Cấu trúc TLTD:
  Form: 
  (+)  S + will + be + V(ing)……
  (-) S + will not (= won’t) be + V(ing)…..
  (?) Will + S + be + V(ing)?
  (?) Won’t + S + be + V(ing)? 

  Trả lời
 2. Cấu trúc thì HTĐ :
  (+) S + (V)/(Vs;es) + Object…
  (-) S (do)/ (does) + not + V +…
  (?) (Do)/ (Does) + S + V?
  Cấu trúc TLTD :
  (+)  S + will + be + V – ing + ……
  (-) S + will not + be + V-ing + …..
  (?) Will + S + be + V-ing?
  (WH) WH-word + will + S + be + V-ing +…?
  $#H$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới