Complete the sentences by changing the form of the word in capitals when this is necessary. `2.` My mom doesn’t like me to we

Complete the sentences by changing the form of the word in capitals when this is necessary.
`2.` My mom doesn’t like me to wear short skirts to church . She thinks they are ________.(SUIT)

2 bình luận về “Complete the sentences by changing the form of the word in capitals when this is necessary. `2.` My mom doesn’t like me to we”

 1. My mom doesn’t like me to wear short skirts to church . She thinks they are________.(SUIT)
  =>unsuitable
  Tạm dịch:
  Mẹ tôi không thích tôi mặc váy ngắn đến nhà thờ.Bà ấy nghĩ rằng nó không hợp.
  church:nhà thờ
  unsuitable:không hợp
  @hmydzs1tg
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Giải thích:
  My mom doesn’t like me to wear short skirts to church. She thinks they are UNSUITABLE
  * Sau động từ tobe + ADJ
  * Suit ( v ) 
    → Suitable ( adj ) : phù hợp $\ne$ Unsuitable : Ko phù hợp
  * Tạm dịch: Mẹ tôi ko thích tôi mặc váy ngắn đến nhà thờ. Cô ấy nghĩa chúng ko phù hợp

  Trả lời

Viết một bình luận