Đề bài : Chuyển các câu sau từ thì quá khứ đơn sang thi thì Hiện tại hoàn thành 1. She said : ” I bengan working as an act

Đề bài : Chuyển các câu sau từ thì quá khứ đơn sang thi thì Hiện tại hoàn thành
1. She said : ” I bengan working as an activist when I was 20 years old . ”
2. She last did charity worl 2 years ago .Viết một bình luận

Câu hỏi mới