I……….busy,…….I can manage to watch my favourite programme. A. am-but B. am-and C. am not-so

I……….busy,…….I can manage to watch my favourite programme.
A. am-but B. am-and C. am not-so D. am not-but

2 bình luận về “I……….busy,…….I can manage to watch my favourite programme. A. am-but B. am-and C. am not-so”

 1. =>A
  S+ tobe+ Adj 
  I + am 
  busy (a) : bận rộn
  Vế 1: Tôi thì bận rộn
  Vế 2 Tôi có thể quản lí đế xem chương trình ưa thích
  => but: nhưng 
  _________________________________________________________
  manage + to + V_o

  Trả lời
 2. but thường đứng giữa câu và trước dấu phẩy, nối hai câu có nghĩa tương phản lại với nhau
  => Chọn A
  tạm dịch
  I am busy, but I can manage to watch my favourite programme:
  Tôi đang bận, nhưng tôi có thể xoay sở để xem chương trình yêu thích của mình.
  cuyu

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới