III. Fill in the blank with should or shouldnt to complete the following sentences . 1. You………….study harder. 2. I th

III. Fill in the blank with should or shouldnt to complete the following sentences .
1. You………….study harder.
2. I think you……………try to contact her
3. You are too thin. You…………..eat more to gain weight.
4. You………….never speak to your father like that
5. The children………….spend so much time playing computer games

2 bình luận về “III. Fill in the blank with should or shouldnt to complete the following sentences . 1. You………….study harder. 2. I th”

 1. 1. should
  – Học chăm hơn có lợi -> nên làm
  2. should
  – Liên lạc với cô ấy trong trường hợp này là nên làm
  3. should
  – Vì gầy -> nên ăn nhiều
  4. should
  – Vì đằng sau có never -> dùng should
  5. shouldn’t
  – Chơi trò chơi điện tử nhiều là có hại -> không nên làm
  @ Cấu trúc:
  – should + Vo: nên làm gì
  – Should + not + Vo: không nên làm gì
  color[pink][#ANGELRED]

  Trả lời
 2. III. Fill in the blank with should or shouldnt to complete the following sentences .
  1. You should study harder.
  (Bạn nên học tập chăm chỉ hơn.)
  2. I think you should try to contact her
  (Tôi nghĩ bạn nên cố gắng liên lạc với cô ấy )
  3. You are too thin. You should eat more to gain weight.
  (Bạn quá gầy. Bạn nên ăn nhiều hơn để tăng cân. )
  4. You should never speak to your father like that
  ( Bạn đừng bao giờ nói với bố mình như vậy )
  5. The children shouldn’t spend so much time playing computer games
  (Trẻ em không nên dành quá nhiều thời gian để chơi game trên máy tính )

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới