IV. Choose the correct answer. 1. We__________ the herbs in the garden at present. A. dont plant B. doesnt pla

IV. Choose the correct answer.
1. We__________ the herbs in the garden at present.
A. dont plant B. doesnt plant C. isnt planting D. arent planting
2. They__________ the artificial flowers of silk now?
A. are… makeing B. are… making C. is… making D. is… making
3. Your father__________ your motorbike at the moment.
A. is repairing B. are repairing C. dont repair D. doesnt repair
4. Look! The man__________ the children to the cinema.
A. is takeing B. are taking C. is taking D. are takeing
5. Listen! The teacher__________ a new lesson to us.
A. is explaining B. are explaining C. explain D. explains
6. They__________ tomorrow.
A. are coming B. is coming C. coming D. comes

2 bình luận về “IV. Choose the correct answer. 1. We__________ the herbs in the garden at present. A. dont plant B. doesnt pla”

 1. 1 D 
  Vì We dùng vs số nhiều
  Từ nhận biết : at present
  2 B
  They dùng vs are
  Từ nhận bt : now
  3 A
  Từ nhận biết : at the moment
  6 A
  Từ nhận bt : tomorrow
  4 C
  Từ nhận bt look
  5 A
  Từ nhận bt : listen 
  #namanh28072008

  Trả lời
 2. 1. We__________ the herbs in the garden at present.
  A. don’t plant B. doesnt plant C. isnt planting D. aren’t planting.
  +) At present : DHNB thì hiện tại tiếp diễn.
  +) Được dùng để diễn tả những sự việc/hành động xảy ra ngay lúc chúng ta nói hoặc xung quanh thời điểm nói, và hành động/sự việc đó vẫn chưa chấm dứt (còn tiếp tục diễn ra) trong thời điểm nói.
  +) CT : S + am/ is/ are + Ving.
  2. They__________ the artificial flowers of silk now ?
  A. are… makeing B. are… making C. is… making D. is… making.
  +) Now : DHNB thì hiện tại tiếp diễn .
  +) Được dùng để diễn tả những sự việc/hành động xảy ra ngay lúc chúng ta nói hoặc xung quanh thời điểm nói, và hành động/sự việc đó vẫn chưa chấm dứt (còn tiếp tục diễn ra) trong thời điểm nói.
  +) CT : Are/Is/Am + S + V-ing.
  3. Your father__________ your motorbike at the moment.
  A. is repairing B. are repairing C. dont repair D. doesnt repair.
  +) At the moment : DHNB thì hiện tại tiếp diễn.
  +) Được dùng để diễn tả những sự việc/hành động xảy ra ngay lúc chúng ta nói hoặc xung quanh thời điểm nói, và hành động/sự việc đó vẫn chưa chấm dứt (còn tiếp tục diễn ra) trong thời điểm nói.
  +) CT : S + am/ is/ are + Ving.
  4. Look! The man__________ the children to the cinema.
  A. is takeing B. are taking C. is taking D. are takeing.
  +) Look -> thì hiện tại tiếp diễn.
  +) Được dùng để diễn tả những sự việc/hành động xảy ra ngay lúc chúng ta nói hoặc xung quanh thời điểm nói.
  +) CT : S + am/ is/ are + Ving.
  5. Listen! The teacher__________ a new lesson to us.
  A. is explaining B. are explaining C. explain D. explains.
  +) Listen -> thì hiện tại tiếp diễn.
  +) Được dùng để diễn tả những sự việc/hành động xảy ra ngay lúc chúng ta nói hoặc xung quanh thời điểm nói, và hành động/sự việc đó vẫn chưa chấm dứt (còn tiếp tục diễn ra) trong thời điểm nói.
  +) CT : S + am/ is/ are + Ving.
  6. 6. They__________ tomorrow.
  A. are coming B. is coming C. coming D. comes.
  +) Tomorrow – DHNB thì tương lai đơn.
  +) CT : S + is/am/are + V-ing.
  @hamynguyen2911
  #hoidap247

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới