Lan and Hoa (cook) ………………..a meal everyday.

Lan and Hoa (cook) ………………..a meal everyday.

2 bình luận về “Lan and Hoa (cook) ………………..a meal everyday.”

 1. cook
  Giải thích: every day -> thì Hiện tại đơn
  \text{(+) S + V-(s/es) + …}
  Lan and Hoa là ngôi thứ 3 số nhiều -> V-bare
  Dịch: Lan và Hoa nấu mỗi bữa ăn hằng ngày.
  $chucbanhoctot$
  $\textit{~KaitoKid!}$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Lan and Hoa (cook)____________a meal everyday.
  => cook
  Giải thích:
  Ta có everyday => DNNB của thì The Present Simple (Thì hiện tại đơn).
  *** Cấu trúc thì như sau (Form:) -> Đối với động từ thường:
  (+) S + V/V_s-es 
  Trong đó:
  – I/ we/ you/ they => V
  – He/ she/ it => V_s-es
  (-) S + do/does + not + V.
  -> do/does là 2 trợ động từ, trong đó, I/we/you/they đi với “do”; he/ she/ it đi với does. Ta có: do not = don’t ; does not = doesn’t.
  (?) Do/Does + S + V?
  *** Quay trở lại bài, ta thấy:
  Lan and Hoa là chủ ngữ có 2 người trở lên, là chủ ngữ số nhiều -> Chỉ ngôi “they” mà trong cấu trúc (câu khẳng định) thì nếu như chủ ngữ là “they” thì động từ sẽ ở nguyên dạng của nó.
  => Động từ “cook” được giữ nguyên.
  Dịch: Lan và Hoa nấu một bữa ăn mỗi ngày.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới