Look! It … (snow). I …(study) Math now.

Look! It … (snow).
I …(study) Math now.

2 bình luận về “Look! It … (snow). I …(study) Math now.”

 1. Look! It is snowing (snow).
  => có look là thì hiện tại tiếp diễn, it là số ít đi tobe là is, snow thêm ing
  Cấu trúc : S + tobe + V-ing +…
  Dịch : Nhìn! Tuyết đang rơi
  I am studying (study) Maths now.
  => có now là thì hiện tại tiếp diễn, I có tobe là am, study thêm ing
  -các động từ tận cùng là y thì giữ nguyên y thêm ing
  Cấu trúc : S + tobe + V-ing +…
  Dịch : Tôi đang học môn Toán bây giờ

  Trả lời

Viết một bình luận