make complete sentences from the prompts , using the words in brackets . 7. my mother buy / another cooker / supermarket

make complete sentences from the prompts , using the words in brackets . 7. my mother buy / another cooker / supermarket [ will ] . 8. there / be one robot / every house soon . [ might ]

2 bình luận về “make complete sentences from the prompts , using the words in brackets . 7. my mother buy / another cooker / supermarket”

 1. 7. My mother will buy another cooker at the supermarket.
  – Cấu trúc thì TLĐ:
  (+) S + will + V(bare)
  – Another + N(danh từ số ít)
  – At + giờ/địa điểm cụ thể: Tại…
  8. There might be one robot in every house soon.
  – Might be sth: có thể làm gì…
  -> Dự định trong tương lai có thể xảy ra
  – Be + adj/N
  – Soon: Sớm

  Trả lời
 2. 7 My mother will buy another cooker at the supermarket.
  – Thì TLĐ: S + will (not) + V
  – at + địa điểm cụ thể 
  -> Tạm dịch: Mẹ tôi sẽ buy cái nồi khác tại siêu thị
  8 There might be one robot in every house soon.
  – might: có thể => chỉ khả năng xảy ra của việc gì đó nhưng không chắc chắn.
  -> Tạm dịch: Mỗi nhà có thể sẽ sớm có một con robot.

  Trả lời

Viết một bình luận