Hoàn thành các câu sau :Ở dạng nghi vấn 1.(it/snow here in winter) 2.(Lucy/study History) 3.(I/work as a

Hoàn thành các câu sau :Ở dạng nghi vấn

1.(it/snow here in winter)

2.(Lucy/study History)

3.(I/work as a teacher)

4.You/tired

5.We/in the right place

1 bình luận về “Hoàn thành các câu sau :Ở dạng nghi vấn 1.(it/snow here in winter) 2.(Lucy/study History) 3.(I/work as a”

 1. 1. Does it snow here in winter?
  2. Does Lucy study History?
  3. Do you work as a teacher?
  4. Are you tired?
  5. Are we in the right place?
  *GT: – HTĐ:
  +) Verbs: (?) Do/Does + S + V-infinitive?
  +) Tobe: (?) Am/Is/Are + S + C?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới