Tìm lỗi trong các câu sau rồi sửa lại thành câu đúng. 1. They are a drive. 2. Who’s they? 3. You and

Tìm lỗi trong các câu sau rồi sửa lại thành câu đúng.

1. They are a drive.

2. Who’s they?

3. You and I am students.

4. Who are they? They’re engineers.

2 bình luận về “Tìm lỗi trong các câu sau rồi sửa lại thành câu đúng. 1. They are a drive. 2. Who’s they? 3. You and”

 1. 1. They are a drive.
  Lỗi: a drive
  Sửa lại: They are driving.
  -> Dịch: Họ đang lái xe.
  -> Hiện tại tiếp diễn: S + be(am/is/are) + V_ing…
   HOẶC cách khác:
  Lỗi: a drive
  Sửa lại: They are drivers.
  -> Dịch: Họ là những tài xế.
  -> S + be + noun
  2. Who’s they?
  Lỗi: Who’s
  Sửa lại: Who are they?
  -> Dịch: Họ là ai?
  -> I/We/You/They + be (are) …, câu hỏi chuyển động từ tobe “are” lên trước chủ ngữ
  Câu nghi vấn: Wh-question+be+S?
    
  3. You and I am students.
  Lỗi: am
  Sửa lại: You and I are students.
  -> Dịch: Bạn và tôi là những người học sinh.
  -> Bạn và tôi là 2 người nên chủ ngữ giống như “we” (chúng tôi), dùng are
    
  4. Who are they? They’re engineers.
  Lỗi: Who are they? (tại câu này giống như hỏi họ là ai (tên j), mà câu trả lời là về nghề nghiệp nên dùng câu hỏi khác)
  Sửa lại: What do they do? They’re engineers
  -> Dịch: Họ làm nghề gì? Họ là những kĩ sư

  Trả lời
 2. 1. They are a drive.
  $\text{$\Rightarrow$ a drive $\rightarrow$ drivers.}$
  GT:
  +) driver (n) người lái xe.
  +) They là số nhiều $\rightarrow$ phải dùng driver ở dạng số nhiều.
  2. Who’s they?
  $\text{ Cách 1: $\Rightarrow$ is $\rightarrow$ are.}$
  GT:
  +) They là số nhiều $\rightarrow$ tobe phải là are
  $\text{ Cách 2: $\Rightarrow$ they $\rightarrow$ he/she/it.}$
  GT:
  +) He, she, it là các S số ít $\rightarrow$ tobe phải là is
  3. You and I am students.
  $\text{ $\Rightarrow$ am $\rightarrow$ are.}$
  GT:
  +) You and I là 2 người $\rightarrow$ là số nhiều $\rightarrow$ tobe phải là are
  4. Who are they? They’re engineers.
  $\text{ $\Rightarrow$ (What are they? $\rightarrow$  What do they do?}$
  GT:
  +) CT câu hỏi về nghề nghiệp: What + TĐT + S + do?
  $\text{#XIN HAY NHẤT Ạ#}$
  $\text{#CHÚC HỌC TỐT#}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới