she … often … (not do) homework in the evening.

she … often … (not do) homework in the evening.

2 bình luận về “she … often … (not do) homework in the evening.”

 1. => She doesn’t often do homework in the evening.
  *Trạng từ chỉ mức độ thường xuyên:
  + Đứng trước động từ thường
  + Đứng sau động từ tobe
  – – Hiện tại đơn ( Present Simples ) – –
  ( + ) S + V_0 / V_s / V_(es) + O
  ( – ) S + don’t/doesn’t + V_0 + O
  ( ? ) Do/Does + S + V_0 + O?
  – – – – – – – – –
  $\text{@Tnhye@}$

  Trả lời
 2. Trả lời: she doesn’t often  do (not do) homework in the evening
  Giải thích: 
  Công thức thì HTĐ dạng phủ định với V thường: S+V(es/s)+not+ . . .
  Chủ ngữ là she => trợ động từ là does + not (doesn’t)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới