Solar panels ( use) in the near future

Solar panels ( use) in the near future

2 bình luận về “Solar panels ( use) in the near future”

 1. => will be used
  – Chủ ngữ là đối tượng bị tác động, không thể thực hiện hành động “use”
  -> Câu bị động thì TLD (in the near future)
  -> Cấu trúc: S + will + be + VpII + (by + O)
  -> Những tấm pin năng lượng sẽ được sử dụng trong tương lai không xa. 

  Trả lời
 2. \text{Answer :} will be used
  -> BĐ – TLĐ : S + is / am / are + going to be + VpII ( by O )
  -> in the near future = Mốc thời gian sẽ xảy ra trong Tương lai
  -> Dùng thì TLĐ
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới