sử dụng đúng qui tắc để thêm- ING vào cuối động từ: hope comb jump jog snap dig change wrap sew bury agree

sử dụng đúng qui tắc để thêm- ING vào cuối động từ:
hope
comb
jump
jog
snap
dig
change
wrap
sew
bury
agreeViết một bình luận

Câu hỏi mới