Tìm lỗi sai và sửa lại 1. They go often to bed early 2. He always is late 3. Nam and hung doesnt play video games 4. He sho

Tìm lỗi sai và sửa lại
1. They go often to bed early
2. He always is late
3. Nam and hung doesnt play video games
4. He shouldnt littering
5. What about to go shopping ?
6. He visit his parents
7. My brother watching tv now
8. The dog is in front the tv
9. You mustnt to go out
10. Lets to sing english song
( giải nhanh giúp mình nhé,mình cảm ơn )

2 bình luận về “Tìm lỗi sai và sửa lại 1. They go often to bed early 2. He always is late 3. Nam and hung doesnt play video games 4. He sho”

 1. 1.go often -> often go
  -> Thì HTĐ : S + Vs / es ( 1 , 6 )
  => You , We , They + V-inf
  -> Động từ thường đi sau các Trạng từ chỉ tần suất hoặc Trợ động từ 
  2.always is -> is always
  -> Thì HTĐ ( ĐT Tobe ) : S + is / am / are + adj / n ( 2 , 8 )
  => He , She , It + is ( 2 , 8 )
  -> Động từ Tobe thường đi trước các Trạng từ chỉ tần suất hoặc Trợ động từ 
  3.doesn’t -> don’t
  -> Thì HTĐ ( PĐ ) : S + don’t / doesn’t + V
  => You , We , They + don’t
  4.littering -> litter
  -> S + should / shouldn’t + V-inf : Nên / Không nên làm gì
  5.to go -> going
  -> What about + V-ing ?
  => Dùng để hỏi về ý kiến
  6.visit -> visits
  -> He , She , It + Vs / es
  7.watching -> is watching
  -> Thì HTTD : S + is / am / are + V-ing
  => He , She , It + is
  -> DHNB : now
  8.in front -> in front of
  -> in front of + sth : Đằng trước
  9.to -> Bỏ
  -> S + must / mustn’t + V-inf : Phải / Không được làm gì
  10.to -> Bỏ
  -> Let us + V-inf : Cùng làm gì
  \text{# TF}

  Trả lời
 2. 1. They go often to bed early
  => often go
  => hiện tại đơn
  => often phải đứng sau go
  2. He always is late
  => is always
  => động từ tobe đứng sau always
  3. Nam and hung doesnt play video games
  => don’t
  => doesn’t là dùng cho ngôi thứ ba số ít
  => don’t dùng cho số nhiều
  => cấu trúc : S + Do/Does + V + O
  4. He shouldnt littering
  => litter 
  => sau should không chia động từ
  5. What about to go shopping ?
  => going
  => sau about + V_ing
  6. He visit his parents
  => visits 
  => he là ngôi thứ ba số ít 
  => cấu trúc : S + V(s/es ) + O
  7. My brother watching tv now
  => thêm is sau watching
  => dấu hiệu nhận biết : now
  => vì hiện tại tiếp diễn phải có động từ tobe
  => cấu trúc : S+ am/is/are + V_ing + O
  8. The dog is in front the tv
  => thiếu of là in front of
  9. You mustnt to go out
  => sau must không có to
  10.   Lets to sing english song
  => bỏ to vì sau let không thêm to

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới