Viết lại câu nghĩa không thay đổi: 1.He was lazy, but he passed the exam. –> Although 2.Lan was sick, so she didn’t go to sc

Viết lại câu nghĩa không thay đổi:
1.He was lazy, but he passed the exam. –> Although
2.Lan was sick, so she didn’t go to school yesterday.
SOS!!!

1 bình luận về “Viết lại câu nghĩa không thay đổi: 1.He was lazy, but he passed the exam. –> Although 2.Lan was sick, so she didn’t go to sc”

 1. 1, He was lazy, but he passed the exam.
  => Although he was lazy, he passed the exam
  2, Lan was sick, so she didn’t go to school yesterday.
  =>  Because Lan was sick , she didn’t go to school yesterday
  KIẾN THỨC CẦN NHỚ 
  * Liên từ
  Although : mặc dù , nhưng 
  but : nhưng 
  so : vì vậy , vì nên
  and : và 
  nor : cũng không 
  or : hoặc
  yet : tuy nhiên 
  for : vì

  Trả lời

Viết một bình luận