viết lại câu sao cho nghĩa ko đổi: 1,Whose book is this? who…………………………………… 2, how much is that pe

viết lại câu sao cho nghĩa ko đổi:
1,Whose book is this?
who……………………………………
2, how much is that pen?
how much does……………………………………
3, how heavy are you?
how much…………………………………………..
4, lam is mrs.hoa’s son
mrs.hoa…………………………………….
5,mr.ba is owner of this house
this house………………………………………….

2 bình luận về “viết lại câu sao cho nghĩa ko đổi: 1,Whose book is this? who…………………………………… 2, how much is that pe”

 1. 1 Who is the owner of this book?
  – The owner of sth: người sở hữu/chủ nhân của cái gì đó
  – Whose + N + be…? ⇔Who is the owner of sth…?
  2 How much does that pen cost?
  – How much + be + N?: cái gì đáng giá bao nhiêu? (hỏi về giá tiền)
  ⇔ How much + Trợ động từ (theo thì) + N + cost?: cái gì có giá là bao nhiêu?
  – cost (v): chi phí
  3 How much is your weigh?
  – How + adj + be + sbd? ⇔ How much + be + N?
  – Tạm dịch: bạn cân nặng bao nhiêu?
  4 Mrs Hoa’s son is Lam
  – Tạm dịch: con của cô Hoa là Lâm
  5 This house belongs to Mr. Ba
  – Something belongs to somebody: Cái gì thuộc về ai đó
  – Tạm dịch: ngôi nhà này thuộc về ngài Ba

  Trả lời
 2. 1. Who is the owner of this book?
  – Whose + N + be? = Who is the owner of + N?
  2. How much does that pen cost?
  – How much + aux + S + cost?
  3. How much is your height?
  – How much + tobe + TTSH + height? (hỏi cân nặng)
  4. Mrs. Hoa’s son is Lam.
  -> TTSH + Noun
  -> thì HTĐ: (+) S + am/is/are + adj/N
  5. This house belongs to Ba.
  -> sth belong to sb: cái gì thuộc về ai

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới