VII. Chia động từ ở thì hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn: 1. They often (visit) ________________ their parents in the hol

VII. Chia động từ ở thì hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn:
1. They often (visit) ________________ their parents in the holidays.
2. We (speak) ________________ French at the moment.
3. I (watch) ________________ TV about 3 hours a day.
4. My family usually (go) ________________ to the movies on Sunday.
5. Look at the girl! She (ride) ________________ a horse.
6. We (play) ________________ tennis now.
7. Minh sometimes (practice) ________________ the guitar in his room.
8. _____________ you (like) ____________ chocolate ice cream?
9. I really (like) ________________ cooking.
10. Hung cant answer the phone because he (take) _______________a shower.

2 bình luận về “VII. Chia động từ ở thì hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn: 1. They often (visit) ________________ their parents in the hol”

 1. 1. visit
  Dấu hiệu thì HTĐ : often
  2. are speaking
  Dấu hiệu thì HTTD : at the moment
  3. watch
  Dấu hiệu thì HTTD : 3 hours a day
  4. go
  Dấu hiệu thì HTĐ : usually
  5. is riding 
  Dấu hiệu thì HTTD : Look at the girl!
  6. are playing
  Dấu hiệu thì HTTD : now
  7. practices
  Dấu hiệu thì HTĐ : sometimes
  8. Do – like
  Hỏi về sở thích ( có like luôn là thì HTĐ )
  9. like
  Dấu hiệu thì HTĐ : really
  10. is taking
  Dịch nghĩa vế 1 có nội dung đang bận vì đang phải làm cái gì 
  => HTTD
  *** HTTD :
  Tobe :
  Is : he/she/it/N số ít
  Are : you/we/they/N số nhiều
  Am : I
  (+) S + be + V_ing
  (-) S + be not + V_ing
  (?) Be + S + V_ing
  *** HTĐ :
  Trợ V
  Does : He/She/It/N số ít
  Do : I/you/we/they/N số nhiều
  V thường
  V_inf : I/You/We/They/N số nhiều
  Vs/es : He/She/It/N số ít
  (+) S + V_inf/Vs,es
  (-) S + don’t/doesn’t + V_inf
  (?) Do/Does + S + V_inf

  Trả lời
 2. 1 . visit 
  – Có ”often” -> chia thì hiện tại đơn : S + Vs/es
  – Chủ ngữ là ”They” -> động từ giữ nguyên 
  2 . are speaking 
  – Có ”at the moment” -> chia thì hiện tại tiếp diễn : S + is / am / are + ( not ) + V-ing 
  – Chủ ngữ là ”We” -> đi với be là ”are”
  3 . watch 
  – Diễn tả về 1 thói quen , hành lập đi lập lại hằng ngày -> chia thì hiện tại đơn : S + vse/ss
  – Chủ ngữ là ”I” -> động từ giữ nguyên
  4 . goes 
  – Có ”usually” -> chia thì hiện tại đơn : S + Vs/es
  5 . is riding 
  – Có ”look!” -> chia thì hiện tại tiếp diễn : S + is / am / are + ( not ) + V-ing 
  – Chủ ngữ là ”She” -> dùng be là ”is”
  6 . are playing 
  – Có ”now” -> chia thì hiện tại tiếp diễn : S + is / am / are + ( not ) + V-ing 
  – Chủ ngữ là ”We” -> đi với be là ”are”
  7 .   practices
  – Có ”sometimes”   ->   chia thì hiện tại đơn : S + Vs/es
  – Minh – chủ ngữ số ít   ->   động từ thêm đuôi s/es
  8 .   Do – like 
  – Đối với các động từ chỉ cảm xúc như ”like , love , …” thì ta thường chia thì hiện tại đơn
  – Vì trong câu có dấu ”?” nên ta sẽ dùng dạng nghi vấn :   ( ? )   : Do / Does + S + V nguyên mẫu ? 
  – Chủ ngữ là ”You”   ->   dùng trợ động từ ”Do”
  9 .   like
  – Tương tự như câu   8   
  10 .   is taking 
  – Diễn tả về   1   hành động đang xảy ra ngay tại thời điểm nói ->   chia thì hiện tại tiếp diễn 
  – Chủ ngữ là ”He”   ->   dùng be là ”is”

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới