VII. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable RESPONSE to complete each of the followi

VII. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable RESPONSE to complete each of the following exchanges.
1. What would you like to drink now? ______________________.
A. No, thank you B. Yes, please. C. I like to do nothing D. Orange juice, please.
2. – What are you doing this afternoon?
– I dont know, but ____________.
A. I like dogs B. Id love to C. I may go swimming D. Thank you
3. How are you going to get to Hung King Temple next weekend? _________________.
A. By bus B. For two days C. Sometimes D. Very much

2 bình luận về “VII. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable RESPONSE to complete each of the followi”

 1. 1. D
  Dịch : Bạn có muốn uống cái gì không ?
                  → Trả lời : nước cam 
  2. C
  Dịch : Bạn sẽ làm gì vào chiều nay
                 → Trả lời : Tôi có thể sẽ đi bơi
  3. A
  Giải thích : How là hỏi về cách thức , phương tiện 
                → Trả lời : by + phương tiện 
  @hoanguyenx
  #hoidap247

  Trả lời
 2. 1 C
  – would like + to V : muốn làm gì
  – What + would you like + to V ? -> Đưa ra lời yêu cầu đối với ai về cái gì đó cần 
  2 C 
  – may + V nguyên : có thể làm gì
  – What are you doing this afternoon? -> Diễn tả sự việc sẽ xảy ra trong tương lai gần
  – I don’t know , but I may go swimming -> chỉ sự việc có thể xảy ra 
  3 A
  – How : hỏi cách thức (Nghĩa “như thế nào”)
  – How + Aux + S + V + O ? 
  – by + phương tiện giao thông : đi bằng cái gì đó 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới