Write a paragraph about the International Fund for Animal Welfare (IFAW) using the information below. Write 50 to 60 words. W

Write a paragraph about the International Fund for Animal Welfare (IFAW) using the information below. Write 50 to 60 words.
What they do: (Họ làm gì)
work to save animals (làm việc để cứu động vật)
leach communities how to look after and protect wildlife all around the world
(hướng dẫn cộng đồng cách chăm sóc và bảo vệ động vật hoang dã trên toàn thế giới)
Where they work: (Họ làm việc ở đâu)
in more than 40 countries (tại hơn 40 quốc gia)
When they started: (Khi họ bắt đầu)
in 1969, Canada (vào năm 1969, Canada)
How to help: (Làm thế nào để giúp đỡ)
donate money (quyên góp tiền)
Giúp mình vs mình đang cần gấp

1 bình luận về “Write a paragraph about the International Fund for Animal Welfare (IFAW) using the information below. Write 50 to 60 words. W”

  1. The International Fund for Animal Welfare (IFAW) works tirelessly to save animals and teach communities around the world how to protect wildlife. Operating in over 40 countries, they began this important work back in 1969 in Canada, and have since expanded their reach globally. If you wish to support this worthy cause, you can donate money to help further their efforts in protecting animals and their habitats.
    *dịch:
    Quỹ Quốc tế Bảo vệ Động vật (IFAW) làm việc không ngừng nghỉ để cứu rỗi động vật và giảng dạy cộng đồng trên toàn thế giới cách bảo vệ động thực vật hoang dã. Vận hành trên hơn 40 quốc gia, họ đã bắt đầu công việc quan trọng này tại Canada vào năm 1969 và sau đó đã mở rộng tầm nhìn của họ toàn cầu. Nếu bạn muốn ủng hộ điều này, bạn có thể quyên góp tiền để giúp đỡ cho công cuộc bảo vệ động vật và môi trường sống của chúng.
    CHÚC BẠN HỌC TỐT ^^ (@T3C)

    Trả lời

Viết một bình luận