1.my choice is different( like/from) yours 2.Ms.Susan works( as/like) a teacher 3. ( Like/as) it was cold, she took at coat 4

1.my choice is different( like/from) yours
2.Ms.Susan works( as/like) a teacher
3. ( Like/as) it was cold, she took at coat
4.Your perfume smells ( like/as) paul
5. Oliver is as intelligent ( from/as) Paul

1 bình luận về “1.my choice is different( like/from) yours 2.Ms.Susan works( as/like) a teacher 3. ( Like/as) it was cold, she took at coat 4”

 1. 1. from
  – Be different from + st: Khác biệt so với cái gì
  2. as
  – Work as + Job: Làm việc như là
  3. As
  – As + S + V = Because/Since + S + V = Because of/Due to + N/Ving
  -> Chỉ lý do
  4. like
  * Phân biệt like và as:
  – Like là giống nhưng mà là hai vật riêng biệt
  – As là giống nhưng mà là một (với tư cách)
  5. As
  – So sánh ngang bằng với tính từ: S + be + as + adj + as + S2
  color[pink][#ANGELRED]

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới