4. My birthday is on the second of January.từ gạch chân on the second of January ___________________________________________

4. My birthday is on the second of January.từ gạch chân on the second of January
_____________________________________________
5. My sister is 12 years old.từ gạch chân 12 years old
. => ___________________________________________
6. We often go to school at 7 a.m. từ gạch chân 7 a.m
. => ___________________________________________

2 bình luận về “4. My birthday is on the second of January.từ gạch chân on the second of January ___________________________________________”

 1. 4, When’s your birthday?
  -> “When” được dùng để hỏi về thời gian nói chung
   -> Tính từ sở hữu thường đứng trước danh từ ( bổ nghĩa cho danh từ đứng sau )
  5, How old is your sister?
  -> “How old” được dùng để hỏi về tuổi 
   -> Tính từ sở hữu thường đứng trước danh từ ( bổ nghĩa cho danh từ đứng sau )
  6, What time do you often go to school?
  -> “What time” được dùng để hỏi về giờ
  -> often là đặc điểm nhận dạng thì hiện tại đơn
  ( ? ): Do/ Does + S + V-inf + O? ( thể nghi vấn thì hiện tại đơn với động từ thường )
  (***) Thì hiện tại đơn: dùng để diễn tả hành động/ sự việc xảy ra thường xuyên ở hiện tại/ 1 chân lý/ sự thật hiển nhiên 

  Trả lời
 2. 4. When’s your birthday?
  – Cấu trúc hỏi ngày sinh: When’s + one’s + birthday? (Sinh nhật của ai đó là khi nào …?)
  – Dịch: Khi nào là sinh nhật của bạn?
  5. How old is your sister?
  – “12 years old” -> Dùng “How old”
  – Cấu trúc hỏi tuổi: How old + is + one’s? (Ai đó bao nhiêu tuổi?)
  – Dịch: Em gái của bạn bao nhiêu tuổi? 
  6. What time do you often go to school?
  – “At 7 a.m” -> Dùng “What time”
  – Đổi ngôi: “I/We” -> you
  – What time + do/does + S + V-inf? (Ai đó làm gì vào lúc nào?)
  – Chủ ngữ “you” – Ngôi thứ hai -> Dùng “do”
  – Dịch: Bạn thường đến trường vào mấy giờ? 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới