6 . talking/man/is/a/she/handsome/to/tall. -> 7 . sister/short/does/hair/linh`s/wavy/have? -> 8 . maried/fat/she/she/short/a/

6 . talking/man/is/a/she/handsome/to/tall.
->
7 . sister/short/does/hair/linh`s/wavy/have?
->
8 . maried/fat/she/she/short/a/man.
->
9 . teacher/dark/has/our/hair/straight/long.
->
10 . daughter/blond/has/hair/his/long.
->

1 bình luận về “6 . talking/man/is/a/she/handsome/to/tall. -> 7 . sister/short/does/hair/linh`s/wavy/have? -> 8 . maried/fat/she/she/short/a/”

 1. 6. She is talking to a handsome tall man.
  7. Does Linh’s sister have short wavy hair?
  8. She married a fat short man.
  9. Our teacher has long straight dark hair.
  10. His daughter has long blond hair.
  *Giải thích:  ý kiến → kích cỡ → hình dạng → tuổi → màu sắc → xuất xứ → chất liệu → mục đích
  Xin ctlhn!
  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới