Anthony, what__________(do) in the attic for such a long time?

Anthony, what__________(do) in the attic for such a long time?

2 bình luận về “Anthony, what__________(do) in the attic for such a long time?”

 1. Anthony, what have you been doing in the attic for such a long time?
  Giải thích:
  – Cấu Trúc Thì HTHT TD:
  S + have/ has + been + V-ing
  *Use: Diễn tả HĐ xảy ra strong QK kéo dài đến HT có thể tiếp tục ở HT cũng có thể vừa mới kết thúc ở gần HT -> nhấn mạnh quá trình diễn ra HĐ.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới