đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau She lives in the countryside We are at school There are some desk in the room I wa

đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau
She lives in the countryside
We are at school
There are some desk in the room
I watched TV last night
My family often have breakfast at 7:00 gấp ạ mnn

1 bình luận về “đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau She lives in the countryside We are at school There are some desk in the room I wa”

 1. $\text{1. Where does she live?}$
  Do câu trả lời là “She lives in the countryside” (Cô ấy sống ở nông thôn) nên là bạn hỏi where nha
  Công thức: Wh-question + do/does + S + v-inf?
  $\text{2. Where are you?}$
  Dịch: Bạn đang ở đâu?
  $\text{3. Are there some desks in the room?}$
  Câu này mình không chắc lắm nha, xin lỗi bạn nhiều!
  Mình làm câu hỏi yes – no nha
  Công thức: Are/Is + there + (some/any) + noun + o (object)?
  $\text{4. What did you do last night?}$
  Do câu gốc là “…watched TV…” tức là chỉ hành động nên là what nha
  Do là thì quá khứ đơn nên là did nha
  $\text{5. What time does your family often have breakfast?}$
  hoặc Does your family ofter have breakfast at 7:00?
  Do your family là chủ ngữ số ít nên là does nha

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới