Đặt câu hỏi cho phần gạch chân : 1. I live in the city.từ gạch chân in the city => _________________________________________

Đặt câu hỏi cho phần gạch chân :
1. I live in the city.từ gạch chân in the city
=> ____________________________________________?
2 My favourit colour is orange.từ gạch chân orange
=> ____________________________________________?
3. Lucy travels to Ho Chi Minh with her parents.từ gạch chân her parents
_____________________________________________?
Giair thích

2 bình luận về “Đặt câu hỏi cho phần gạch chân : 1. I live in the city.từ gạch chân in the city => _________________________________________”

 1. 1.Where do you live ?
  -> Thì HTĐ ( NV ) : Do / Does + S + V ? ( 1 , 3 )
  => Do + You , They
  -> Where dùng để hỏi về cái gì
  2.What is your favourite color ?
  -> Hỏi về sở thích :
  => What + is / was / … + TTSH / Tên’s + favourite + N ?
  3.Who does Lucy travel to Ho Chi Minh with ?
  => Does + He , She , It
  -> Who dùng để hỏi về người
  \text{# TF}

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  1, Where do you live?
  – Hiện tại đơn – Động từ thường $(?)$ Do / Does + S + V ?
  – You là chủ ngữ số nhiều -> Chia do
  – Phần gạch chân chỉ địa điểm, vị trí -> Dùng Where
  – Where dùng để hỏi về địa điểm, vị trí
  2, What is your favourite color?
  – Hiện tại đơn – Động từ tobe $(?)$ Is / Am / Are + S ?
  – Your favourite color là chủ ngữ số ít -> Chia is
  – Phần gạch chân chỉ cái gì -> Dùng What
  – What dùng để hỏi về cái gì
  3, Who does Lucy travel to Ho Chi Minh with? (Thì Hiện tại đơn)
  – Lucy là chủ ngữ số ít -> Chia does
  – Phần gạch chân chỉ người -> Dùng Who
  – Who dùng để hỏi về người
  – With (pre.) : Với

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới