each sentence has a mistake.Find it and correct it 1)Every almost has been a volunteer at one time or another 2)we decided to

each sentence has a mistake.Find it and correct it
1)Every almost has been a volunteer at one time or another
2)we decided to cleaning up the beach last week
3)sleep in at the weekends helps us recover from busy week

2 bình luận về “each sentence has a mistake.Find it and correct it 1)Every almost has been a volunteer at one time or another 2)we decided to”

 1. 1)everyone almost⇒Almost everyone/Vì everyone là đại từ bất định.
  Ta có công thức:Almost+đại từ bất định.Nê ta đổi lại/
  2)cleaning⇒to clean/Vì decid to V:quyến định làm gì
  decid onst:quyến định điều gì/
  3)sleep⇒Sleeping/Vì ta thấy helps thêm “S” là đang chia thì và chủ ngữ số ít
  V-ing:Động từ làm chủ ngữ số ít/
  _________________________________________________________________________
  Các đại từ bất định khác:everything,something,somebody,some one,……..
  Sleep in:ngủ nướng
  HỌC TỐT
  #hiri @Hiri(thanhuyen)

  Trả lời
 2. 1) Everyone almost -> Almost everyone
  – “Almost: Hầu hết” là trạng từ thường đứng trước các đại từ bất định (everyone, everybody, everything, something, some one, somebody, … ) để bổ nghãi cho nó.
  – Dịch: Hầu hết mọi người đều đã từng tình nguyện vào lúc này hay lúc khác.
  2) cleaning -> clean
  – decide to V: quyết định làm gì
  – Dịch: Chúng tôi đã quyết định dọn dẹp bãi biển tuần trước.
  3) Sleep -> Sleeping
  – Danh động từ (V-ing) làm chủ ngữ trong câu.
  – Dịch: Ngủ vào cuối tuần giúp chúng ta phục hồi sau một tuần bận rộn

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới