For or since: 1 – We’ve been waiting for the train ___ noon. 2 – I haven’t seen them ___ last week.

For or since:
1 – We’ve been waiting for the train ___ noon.
2 – I haven’t seen them ___ last week.

1 bình luận về “For or since: 1 – We’ve been waiting for the train ___ noon. 2 – I haven’t seen them ___ last week.”

 1. $*OwO:$ Cách dùng giới từ “for” và “since”:
  $-$ “for” + khoảng thời gian: for ages, for a long time …
  $-$ “since” + mốc thời gian/ thời điểm bắt đầu: since early morning, since Monday …
  $—$
  $1.$ since
  $-$ “Chúng tôi đã đợi con tàu liên tục kể từ buổi trưa”.
  $2.$ since
  $-$ “Tôi đã không nhìn thấy họ kể từ tuần trước”.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới