for or since 15 – We haven’t been to the cinema __ ages.

for or since
15 – We haven’t been to the cinema __ ages.

2 bình luận về “for or since 15 – We haven’t been to the cinema __ ages.”

 1. $15.$ for.
  $===”$
  $-$ Giới từ “for” đứng trước một khoảng thời gian: for ages, for a long time …
  $-$ Giới từ “since” theo sau là một mốc thời gian/ thời điểm bắt đầu: since early morning, since Monday …
  $*$ Dịch: Chúng tôi đã không đi rạp chiếu phim được cả năm rồi.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới