for or since 9 – He’s lived in this apartment ___ he was a young man. 2 10 – She can run ___ two hours without a break. 11 –

for or since
9 – He’s lived in this apartment ___ he was a young man. 2
10 – She can run ___ two hours without a break.
11 – I haven’t seen any of them ___ I was in the army.

2 bình luận về “for or since 9 – He’s lived in this apartment ___ he was a young man. 2 10 – She can run ___ two hours without a break. 11 –”

 1. \color{green}{#Queen}
  9. since
  10. for
  11. since
  – Since + 1 mốc thời gian được xác định rõ
  – For + 1 khoảng thời gian nói chung / ko xác định

  Trả lời
 2. 9 Since
  10 for
  11 since
  _______________________
  – Since : Từ , kể từ
  – Sau “since” cần 1 mốc thời gian , mà sự việc hoặc hành động nà đó bắt đầu
  – VD : Since July , Since last week , Since 1999 ,…
  – For : Khoảng , trong khoảng 
  – Sau “For” cần 1 khoảng thời gian mà sự việc hoặc hành động nào đó xảy ra , kéo dài trong suốt khoảng thời gian đó
  – VD : For ages , For 2 weeks , For 1  hour , ….
  \text{@ TheFallen}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới