Giúp em với ạ Đề điền some, any، a lot of,lots of 1 Jane doesn’t have….cash for that expensive dress. 2 There are …. skys

Giúp em với ạ
Đề điền some, any، a lot of,lots of
1 Jane doesn’t have….cash for that expensive dress.
2 There are …. skyscrapers in Dubai.
3 ….of the windmills are broken, so they are replacing them.

2 bình luận về “Giúp em với ạ Đề điền some, any، a lot of,lots of 1 Jane doesn’t have….cash for that expensive dress. 2 There are …. skys”

 1. 1, any
  -> “any” được dùng trong câu phủ định
  -> any + N ( số nhiều đếm được/ không đếm được )
  ( – ): S + don’t/ doesn’t + V-inf + O ( thể phủ định thì hiện tại đơn với động từ thường )
  -> Tinh từ được dùng để bổ nghĩa cho danh từ ( adj + N )
  2, a lot of/ lots of
  -> a lot of = lots of ~~ nhiều
  -> a lot of/ lots of + N ( số nhiều đếm được/ không đếm được )
  ( + ): S + am/ is/ are + N/ Adj ( thể khẳng định thì hiện tại đơn với động từ tobe )
  -> in + địa điểm, năm,…
  3, some
  -> “some” được dùng trong câu khẳng định
  -> some + N ( số nhiều đếm được/ không đếm được )
  ( + ): S + am/ is/ are + V-ing + O ( thể khẳng định thì hiện tại tiếp diễn )

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  1, any
  2, a lot of / lots of
  3, Some
  Giải thích:
  – Some dùng trong câu khẳng định -> Chỉ số lượng ít
  – Any dùng trong câu phủ định và nghi vấn
  – A lot of $=$ Lots of : Rất nhiều -> Chỉ số lượng nhiều

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới