Give the correct forms of the verbs in present tenses 20. Look! That woman (try)………………. to steal that man’s walle

Give the correct forms of the verbs in present tenses
20. Look! That woman (try)………………. to steal that man’s wallet.
21. Mary is ill so Sue (teach)………………. her 1essons today.
22. Excuse me, I (look)………………. for a hotel. Is there one near here?

1 bình luận về “Give the correct forms of the verbs in present tenses 20. Look! That woman (try)………………. to steal that man’s walle”

 1. 20 is trying
  – Có “Look!” -> Hiện tại tiếp diễn
  – HTTD : (+) S + am/is/are + V-ing + ….
  – Chủ ngữ “the woman” số ít -> Dùng is
  21 is teaching
  – Dịch : Mary bị ốm nên Sue đang dạy cho cô ấy buổi học hôm nay
  – Có “today” dựa vào ngữ cảnh -> HTTD
  – Chủ ngữ “Sue” số ít -> Dùng is
  22 am looking
  – Có “Excuse me” hành động đang xảy ra -> HTTD
  – Chủ ngữ “I” -> Dùng am
  – Dịch : Xin lỗi cho tôi hỏi , tôi đang tìm 1 cái khách sạn . Có cái nào gần đây không ạ ?
  \text{@ TheFallen}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới