Give the correct forms of the verbs in present tenses 29. Jack, you are very careless. You (always/forget)……………….

Give the correct forms of the verbs in present tenses
29. Jack, you are very careless. You (always/forget)………………. to do your homework!
30. I (love)………………. chocolate since I was a child. You might even call me a “chocoholic”.
31. She always (remember)………………. my birthday

2 bình luận về “Give the correct forms of the verbs in present tenses 29. Jack, you are very careless. You (always/forget)……………….”

 1. 29 . are always forgetting 
  – Cấu trúc : S + be(is,am,are) + always + V-ing : dùng để than phiền về 1 hành động của ai đó 
  Tạm dịch : Jack , bạn thật không cẩn thận . Bạn luôn luôn quên làm bài tập về nhà
  30 . have loved 
  – Cấu trúc : Hiện tại hoàn thành + since + Qúa khứ đơn 
  + Hiện tại hoàn thành : S + have / has + ( not ) + V3 
  – Chủ ngữ là ”I” nên đi với ”have(not)”
  31 .   remembers
  – Có trạng từ chỉ tần suất ”always” -> chia thì hiện tại đơn : 
  ( + ) :  S+ Vs/es
  ( – ) : S + don’t / doesn’t + V nguyên mẫu 
  ( ? ) : Do / Does + S + V nguyên mẫu ?
  – Chủ ngữ là ”She” nên đi với động từ thêm đuôi s/es
  Tạm dịch : Cô ấy luôn nhớ sinh nhật của tôi

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  29, are always forgetting
  – Thì Hiện tại tiếp diễn $(+)$ S + is / am / are + Ving
  => Cách dùng : Diễn tả một hành động xảy ra thường xuyên gây khó chịu, bực mình cho người nói – thường đi với always
  30, have loved
  – Thì Hiện tại hoàn thành $(+)$ S + have / has + V3 / PII
  => DHNB : since I was a child – since + mệnh đề QKĐ
  – I là chủ ngữ số nhiều -> Chia have
  31, remembers
  – Thì Hiện tại đơn – Động từ thường $(+)$ S + V (s / es)
  – DHNB : always
  – She là chủ ngữ số ít -> Chia động từ -s / -es

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới