Give the correct forms of the verbs in present tenses 38. The neighbors are so noisy! They (always/argue)……………….

Give the correct forms of the verbs in present tenses
38. The neighbors are so noisy! They (always/argue)………………. loudly.
39. Mr Brown (work)………………. in a supermarket.
40. He (teach)………………. French and German at University and (learn)………………. Greek.

1 bình luận về “Give the correct forms of the verbs in present tenses 38. The neighbors are so noisy! They (always/argue)……………….”

 1. 38. are always arguing .
  -> Thì HTTD : (+) S + be + V_ing
  – Câu này có sự việc lặp đi lặp lại thường xuyên, khiến người nói khó chịu hoặc bực mình. Cách dùng này có mục đích phàn nàn, thường có trạng từ chỉ tần suất như always, continually.
  39. works. 
  40. teaches/learns.
  – Cấu trúc thì HTĐ:
  a) Động từ thường:
  (+) S + V_inf/s/es… .
  (-) S + don’t/doesn’t + V_inf… .
  (?) Do/Does + S + V_inf… ?
  +) Câu hỏi với Wh/H-question : Wh/H-question + do/does + S + V…?
  b) Tobe (am/is/are):
  (+) S + tobe + N/Adj… .
  (-) S + tobe + not + N/Adj… .
  (?) Be + S + N/Adj…?
  +) Câu hỏi với Wh/H-question : Wh/H-question + be + S…?
  – DHNB :
  – Trạng từ chỉ tần suất (Ex: always,usually,often,…) .
  – Every day/week/month/… .
  – Once/twice/three times/… a week/month/years/… .
  – At the weekend. 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới