He started …………….. (surf) the net

He started …………….. (surf) the net

2 bình luận về “He started …………….. (surf) the net”

 1. $@licorice$
  He started …………….. (surf) the net.
  -> He started to surf / surfing the net.
  @ Công thức: 
  – S + started + V_ing / to V: bắt đầu làm gì.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới