I ……(not see) his dog before

I ……(not see) his dog before

1 bình luận về “I ……(not see) his dog before”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới