Nhìn điểm mà làm nha mấy pà dà :))))) Answer the questions. 1. What is your favorite song? 2. Who is the song writer?

Nhìn điểm mà làm nha mấy pà dà :)))))
Answer the questions.
1. What is your favorite song?

2. Who is the song writer?

3. When did you first hear it?

4. Who sings the song?

5. What is the song about?

2 bình luận về “Nhìn điểm mà làm nha mấy pà dà :))))) Answer the questions. 1. What is your favorite song? 2. Who is the song writer?”

 1. 1. My favourite song is + tên bài hát bn yêu thích.
  2. The song writer is + tên nhạc sĩ viết bài hát đó.
  3. I first heard it in + thời gian mà lần đầu tiên bn nghe nó là vào khi nào.
  4. The song is sang by + (tên ca sĩ hát bài đó)
  5. The song is about .. ( bài hát về cái gì..)
  Chúc bạn học tốt!

  Trả lời
 2. 1. What is your favorite song ? ( Nhạc yêu thích của bạn ? )
  -> My favorite song is + tên bài hát bạn thích
  -> My favrite song is At my worth.
  2. Who is the song writer? ( Ai là tác giả ? )
  -> The song writer + is/are ( tùy nhé ) + tên tác giả
  -> The song writer are Pink Sweat and John Hill.
  3. When did you first hear it? ( Lần đầu bạn nghe ? )
  -> The first time I heard it is  + thời gian bạn đã nghe.
  -> The first time I heard it is in last month.
  4. Who sings the song? ( ai hát ? )
  -> The song sang by + tên người hát
  -> The song sang by Pink Sweat.
  5. What is the song about? ( Nó về cái gì ? )
  -> It is about + nội dung bài hát
  -> It is about a couple are in love
  – – – – – — – –
  ~Gửi bạn~
  $\text{@Tnhye@}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới