1.he plays soccer everyday Phủ định: Nghỉ vấn: Nếu đúng: Nếu sai: Câu hỏi đặc biệt: 2.

1.he plays soccer everyday

Phủ định:

Nghỉ vấn:

Nếu đúng:

Nếu sai:

Câu hỏi đặc biệt:

2.nam collected stamp month

Phủ định:

Nghi vấn:

Nếu đúng:

Nếu sai:

Câu hỏi đặc biệt:Viết một bình luận

Câu hỏi mới