: Rewrite the sentences without changing the meaning. 1. My brother has fewer friends than my sister My sister …………..

: Rewrite the sentences without changing the meaning.
1. My brother has fewer friends than my sister
My sister …………………………………………………………………………………………………………..
2. My father spends more time going to work than my mother.
My mother ………………………………………………………………………………………………………..
3. My mother bought more food than Linhs mother.
Linhs mother ……………………………………………………………………………………………………
4. My house has less furniture than Huongs house.
Huongs house …………………………………………………………………………………………………..
5. My uncle has more children than my aunt.
My aunt ……………………………………………………………………………………………………………
6. I spend more time doing homework than my younger sister does.
My younger sister ………………………………………………………………………………………………
7. Does an apple contain less sugar than a banana?
Does a banana …………………………………………………………………………………………………
#Lưu ý : Dịch câu trả lời

1 bình luận về “: Rewrite the sentences without changing the meaning. 1. My brother has fewer friends than my sister My sister …………..”

 1. Fewer + N số nhiều đếm được: ít hơn
  Less + N không đếm được: ít hơn
  More + N đếm được/ không đếm được: nhiều hơn
  1, My sister has more friends than my brother
  Dịch: chị tôi có nhiều bạn hơn anh tôi
  2, My mother spends less time going to work than my father
  Dịch: mẹ tôi dành ít thời gian đi làm hơn ba tôi
  3, Linh’s mother bought less food than my mother
  Dịch: mẹ Linh mua ít đồ ăn hơn mẹ tôi
  4, Huong’s house has more furniture than my house
  Dịch: nhà Huong có nhiều đồ hơn nhà tôi
  5, My aunt has fewer children than my uncle
  Dịch: dì tôi có ít con hơn cậu tôi
  6, My younger sister spends less time doing homework than I
  Dịch: em gái tôi dành ít thời gain làm việc nhà hơn tôi
  7, Does a banana contain more sugar than an apple?
  Dịch: 1 quả chuối chứa nhiều đường hơn 1 quả táo phải không?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới