Viết lại câu dùng “too” hoặc “enough” 1. The boy is so careless that he can’t do that difficult job. 2. He was so weak that h

Viết lại câu dùng “too” hoặc “enough”
1. The boy is so careless that he can’t do that difficult job.
2. He was so weak that he couldn’t work without help.
3. These questions are complicated. They couldn’t understand.

1 bình luận về “Viết lại câu dùng “too” hoặc “enough” 1. The boy is so careless that he can’t do that difficult job. 2. He was so weak that h”

 1. 1. 
  The boy is too careless to do that difficult job.
  – The boy is not careful enough to do that difficult job.
  * careless (adj.) bất cẩn >< careful (adj.) cẩn thận
  2.
  – He was too weak to work without help.
  – He was not strong enough to work without help.
  * weak (adj.) yếu >< strong (adj.) khoẻ
  3.
  – These questions are too complicated. for them to understand.
  – These questions are not simple enough for them to understand.
  * complicated (adj.) phức tạp >< simple (adj.) đơn giản
  ———-
  – S + to be + too + adj + (for O) + to V: quá thế nào (với ai) để làm gì
  = S + to be + not + adj + enough + (for O) + to V : không đủ thế nào (với ai) để làm gì
  – Hai cấu trúc này tương đương với nhau khi tính từ trong mỗi cấu trúc trái nghĩa nhau.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới