Viết một đoạn văn về “Sở thích của ba tôi”, khoảng 70 từ, theo thứ tự: – Sở thích: Drawing -Bắt đầu từ: 3 years ago -Chia sẻ

Viết một đoạn văn về “Sở thích của ba tôi”, khoảng 70 từ, theo thứ tự:
– Sở thích: Drawing
-Bắt đầu từ: 3 years ago
-Chia sẻ sở thích với: Me
-Để thực hiện sở thích này cần những: Pating brush, water colors, crayon, paper
-Lợi ích: Make him creative and skillfulViết một bình luận

Câu hỏi mới